Stand Against Hatred

Tell your story. Help us track hate.

Report a hate incident

GIỚI THIỆU

 

 

Hiệp hội Phát huy Công lý người Mỹ gốc châu Á là một trong năm tổ chức hàng đầu quốc gia vận động về nhân quyền và quyền công dân cho người Mỹ gốc châu Á và các cộng đồng không được phục vụ để thúc đẩy sự công bằng và  bình đẳng trong xã hội cho tất cả mọi người. Các thành viên của tổ chức bao gồm: Hiệp hội Phát huy Công lý - AAJC (Washington, D.C.), Hiệp hội Phát huy Công lý - Los Angeles, Hiệp hội Phát huy Công lý - Atlanta, Hiệp hội Phát huy Công lý - Asian Law Caucus (San Francisco), và Hiệp hội Phát huy Công lý - Chicago.

 

Hiệp hội Phát huy Công lý người Mỹ gốc châu Á tự hào là đối tác của Cộng đồng Chống lại Sự kỳ thị thù ghét (thù hận), một liên minh đa dạng lần đầu tiên tập hợp lại với nhau từ nhiều cộng đồng để lập tư liệu về hành vi kỳ thị thù ghét và đòi hỏi hành động.

 

Trang mạng này được lập bởi Hiệp hội Phát huy Công lý người Mỹ gốc châu Á để lập tư liệu về kỳ thị thù ghét và giáo dục về môi trường có kỳ thị thù ghét trên toàn quốc. Hiệp hội Phát huy Công lý không chịu trách nhiệm xác minh những câu chuyện được đăng trên trang này. Kết quả là, chúng tôi không tuyên bố thông tin gì về các sự việc, chi tiết, thời gian hoặc địa điểm của các câu chuyện. Hiệp hội Phát huy Công lý người Mỹ gốc châu Á có quyền bổ sung, điều chỉnh hoặc xóa bất cứ thông tin nào trên trang mạng này tại bất cứ thời điểm nào.

 

Asian Americans Advancing Justice is a national affiliation of five leading organizations advocating for the civil and human rights of Asian Americans and other underserved communities to promote a fair and equitable society for all. The affiliation's members are: Advancing Justice - AAJC (Washington, D.C.), Advancing Justice - Los Angeles, Advancing Justice - Atlanta, Advancing Justice - Asian Law Caucus (San Francisco), and Advancing Justice - Chicago.