Stand Against Hatred

Tell your story. Help us track hate.

Report a hate incident

Khi quý vị trình vụ việc của mình thông qua mẫu này, quý vị sẽ giúp hỗ trợ nỗ lực của Hiệp hội Phát huy Công lý (Advancing Justice) và những hiệp hội khác vận động theo dõi các vụ việc liên quan tới kỳ thị thù ghét trong cả nước. Mẫu này không được báo cáo trực tiếp tới cơ quan hành pháp. Nếu quý vị muốn tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan hành pháp, vui lòng liên hệ cơ quan hành pháp địa phương để báo cáo tội phạm hoặc nộp đơn khiếu nại.

Bằng việc chia sẻ những gì quý vị đã trải nghiệm hoặc chứng kiến, quý vị có thể truyền đạt lại cho công chúng, trao quyền cho những người khác, cho những nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ thấy nơi nào cần sự trợ giúp, và tăng cường nỗ lực vận động việc phòng chống và đối phó tội phạm có nguyên nhân từ kỳ thị thù ghét.

Câu chuyện của quý vị là của quý vị - và chúng tôi sẽ không chia sẻ bất cứ thông tin cá nhân nào của quý vị ra khỏi liên minh của chúng tôi. Cảm ơn  sự can đảm của quý vị trong việc chia sẻ câu chuyện của quý vị.

Ngày (Tháng, ngày, năm) *
Ngày (Tháng, ngày, năm)
Vụ việc đã xảy ra ở đâu? (Đánh dấu tất cả những mục phù hợp) *
Quý vị mô tả động cơ về sự vụ này như thế nào? (Đánh dấu tất cả những mục phù hợp) *
Tên quý vị là gì? (không bắt buộc)
Tên quý vị là gì? (không bắt buộc)
Số điện thoại của quý vị là gì? (không bắt buộc)
Số điện thoại của quý vị là gì? (không bắt buộc)
Bằng việc đánh dấu hộp chọn này, quý vị cho phép Hiệp hội Phát huy Công lý Người Mỹ gốc châu Á sử dụng câu chuyện của quý vị, không bao gồm thông tin cá nhân, vào mục đích xuất bản hoặc sử dụng trong tài liệu của hiệp hội. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị công khai mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của quý vị. Là một phần của Communities Against Hate (Cộng đồng Chống lại Kỳ thị thù ghét), Hiệp hội Phát huy Công lý sẽ chia sẻ dữ liệu một cách bí mật với các bên có liên kết cho mục đích theo dõi vụ việc liên quan tới kỳ thị thù ghét, phân tích, báo cáo và giáo dục công chúng. Câu chuyện của quý vị, trừ các chi tiết cá nhân, cũng có thể được chia sẻ trên Trang mạng của Cộng đồng Chống lại Kỳ thị thù ghét *
 

Asian Americans Advancing Justice is a national affiliation of five leading organizations advocating for the civil and human rights of Asian Americans and other underserved communities to promote a fair and equitable society for all. The affiliation's members are: Advancing Justice - AAJC (Washington, D.C.), Advancing Justice - Los Angeles, Advancing Justice - Atlanta, Advancing Justice - Asian Law Caucus (San Francisco), and Advancing Justice - Chicago.